ابعاد چاپ کارت شناسایی را به وسیله استانداردهای جهانی اندازه می گیریم 

برای چاپ کارتهای پی وی سی آنهایی که مانند کارتهای شناسایی می باشند را جدا می کنیم .

خدمات بهتر برای چاپ کارت پی وی سی شناسایی هماهنگ با کارتهای شناسایی دانشجویی را بهتر کارتها چاپ می کنند .

برای بهتر شدن چاپ کارتها آنهایی که کارتهای با کفیت تر چاپ شده اند را اندازه گیری می کنیم .

برای چاپ کارت شناسایی خدمات بهتر و کامل تری همسان سازی چاپی کارتها را بر عهده دارد .

ابعاد کارت شناسایی را به وسبله پرینترهای چاپ کارت به بهترین سایز چاپ می کنیم .

برای چاپ کارتهای برتر کارتها را انواع روشها به خدمات بهتر و کامل تر پرینت می گیریم .

خدمات نوین در زمینه چاپ کارت به روشهای بهتر کارتها را می شود به هزینه کم چاپ و ابعاد آنها را استاندارد تر کرد .

میزان و طرل و عرض چاپ کارت پی وی سی به انواع روشها قابل قیاس یا انواع کارت ها نیست و کارتهای شناسایی دور گرد هستند .

بهتر شدن چاپ کارت شناسایی به همه ی روشها مدرن روز می شود کارتها به خدمات بهتر و کامل تر چاپ شوند .

مراکز چاپ کامل و زیبا کارتها چاپ می شوند .

خدمات نوین در زمینه چاپ انواع کارتها به وسیله تخصصی ترین کارت پرینترهای شناسایی با ابعاد بهتر کارتها تولید می شوند .

طراحی در حین ابعاد کارتها حیاطی می باشد .

انواع کارتها به لحاظ چاپی به خدمات بهتر و کامل تر آنها را تکثیر می کنیم .

چاپگر استاندارد ایعاد کارت شناسایی به خدمات بهتر میزان بلندی کارتها سنجیده می شود .

ابعاد عرض کارت شناسایی pvc به روش بهتر می شود آنها را به خدمات بهتر و نوین تر طراحی کرد و چاپ انجام داد .

آموزش راهکار ایعاد سنجی کارت شناسایی به دستگاه های پیشرفته .