توصیف خدمات بهتر برای چاپ انواع کارت شناسایی به تشریح وضعیت بر می گردد -

خدمات شرح و توصیف خدمات بهتر به وسبله پرینترهای تکرو چاپ کارت شناسایی به اصول اولیه 

وصف خدمات بهتر در کشور به وسیله شرح فعالیت های انجام شده -

مرکز خدمات بهتر به خدمات اولیه خدمات به درستی کارتها را تولید می کنند