مقیاس چاپی انواع کارت گی وی سی به وسیله خدمات بهتر وسط سنجیده می شود -

خدمات چاپ رنگی کارت شناسایی در وسط کارت -

مرکز چاپ کارت با کیفیت متوسط 

چاپ کارت به روش و خدمات بهتر برای وسط کار کردن چاپ کارتها شناسایی -

مرکز اصلی چاپ کارت -

کارت پرسنلی با طراحی وسط در وسط برای کارتهای شناسایی