چاپ کارت تردد به صورت رنگی کاربرد کارت شناسایی را دارد .

نژاد هایی جدید در خدمات کارت شناسایی در خصوص خدمات کاربردی و مدرن انواع کارت .

رنگی ترین چاپ کارت به انواع کارتها خدمات کاربردی مستقیم دارد .

مرکز اصول همیشه برای خدمات بهتر همیشه کارتها تولید می شوند .

کارت تردد به صورت هوشمند چاپ می شود . 

چاپ شناسایی به صورت هوشمند تردد نیز استفاده شده و منطق استفاده و چاپ کارتها را اثبات می کند .

48 درصد برای کیفیت های برتر کارت شناسایی به رنگ و کاربردی جدید .