قیمت کارت خام پی وی سی به وسیله خدمات بهتر انواع کارتها رامی شود چاپ کرد .

قیمت اصلی کارت پی وی سی به وسیله خدمات اصلی کارتها چاپ می شوند .

راهکارهای چاپ کارت پی وی سی به وسیله روشهای بهتر

قیمت مصرفی کارت خام برای همه یکسان است .

بها واحد برای چاپ کارت پی وی سی همه ی خدمات را تغیر خواهد داد .

مدیریت اصلی در خصوص چاپ انواع کارت خدمات به درستی چاپ خواهند شد