مقاومت چاپ کارتها شناسایی PVC در برابر انواع فرسایش ها قابل تحسین است .

برای مقاومت بیشتر کارتهای شناسایی در برابر رفتگی رنگها انها را با اتواع روشها نو پرینت می گیریم .

مراکز چاپ در برابر کارتهای پی وی سی به وسیله روشها نو به بهترین کیفیت انجام می شود .

خدمات چاپی کارتهای پی وی سی به وسیله پرینترهای نو و خدمات تکمیلی کارتها انجام می شود .

بهترین روش برای چاپ انواع کارتها به روش مستقیم خدمات تکمیلی کارتها می باشد .

پوشش چاپ کارتهای شناسایی .