چاپ کارت شناسایی جدید به مدل های متنوع می تواند باعث تنوع در چاپ کارتها شود 

خدمات اصلی در بهترین حالت مدل های چاپی کارتها تخصبی یافته می شوند 

مدل های اختراع شده در کارت شناسایی می تواند به خدمات بهتر کمک کند .

جدید ترین روشها در خدمات دهی چاپی انواع کارتها کاربرد دارد 

نوع جدیدی از کارتهای ثبت شده در کشور .

نوع جدید کارت شناسایی