سیستم جدید چاپ کارت شناسایی در همه وضعیت ها خدمات را بهتر مشخص می کند -

سیستم های چاپ کارت جدید برای خدمات بهتر انواع کارتها را می شود به خدمات اصلی تری تولید کرد -

سیستم های بهتر چاپ کارت پی وی سی به وسیله خدمات بهتر به واسطه خدمات بهتر 

سیستم دستگاهی چاپ انواع کارت شناسایی به خدمات بهتر در شهر -

دستگاه صدور کارت شناسایی پیشرفته در شهر -

روش و نظم چاپ کارتهای شناسایی